Четирите класа на тантра

В будистката тантра има четири класа, или нива, познати съответно като действие, представяне, йога и вис­ша йога тантра. Всеки клас е предназначен за определен тип практикуващ и това, което ги отличава един от друг, е силата на желанието, която практикуващият умее да насочи в духовния си път. По традиция тези различни нива на блаженство се илюстрират с примери на нарастваща сексу­ална интимност. Приема се, че практикуващият от най-ниското ниво на тантра е онзи, който може да използва и преобразува енергията от блаженството, възникнало прос­то от гледане на привлекателен партньор. На второто ниво се преобразува енергията от размяната на усмивки или смеха с партньора. На третото ниво се използва силата, възникнала от държането за ръце, докато практикуващият висша йога тантра умее да насочи в духовния път силата на самия полов акт. Този особено въздействащ образ ни дава представа за нарастващата сила, която може да бъде насочвана и преобразувана чрез практикуване на тантра.

Практическият проблем е как да пригодим техниките на тантристкото преобразуване към нашата индивидуал­ност. Лесно е да се говори общо за теорията и практиката на тантра, за желанието като път към просветлението, но такъв разговор има малка стойност. Истински важно е чрез внимателно наблюдение на способностите и преживявани­ята си да определим начина, по който боравим със силата на желанието. Трябва да разберем с колко сетивно удовол­ствие можем да боравим, без да се забравяме. Вярно е, че практикуването на тантра накрая може да доведе до едно фино, проницателно състояние на съзнание, което по своя­та същност е изключително блажено, но това не означава, че е добре за нас да следваме желанията си безразборно, само защото те водят до някакво блаженство. Трябва да бъдем честни за настоящите си ограничения и реалисти за настоящите си способности, за да има изобщо някакъв смисъл нашето практикуване на тантра.

Една от най-големите пречки за истинско духовно развитие е арогантността. Тази опасност е особено голяма във връзка с практикуването на тантра. Може да решим, че понеже тантра се представя като начин за използване на желанието, всичко което трябва да направим, е да раз­пуснем необузданите си апетити или да увеличим броя на желанията си и ще следваме пътя на истинския практику­ващ. Някои хора имат такова отношение, но то е напълно погрешно. Никога не бива да забравяме, че ако отдаването на желанието и следването на тантра бяха едно и също нещо, всички ние щяхме да бъдем високо издигнати йоги и йогини. Въпреки, че животът ни е изпълнен с неутолими желания за това и онова, единственото, което сме придо­били от тези желания досега, е все по-голяма неудовлетво­реност.

Защо е така? Кое в обичайните ни желания неизбежно ни води към неудовлетвореност и разочарование? Ако не разберем това, всичко, което изговорихме за използването на желанието като път към просветлението, е просто смешно.