Тантра и наслаждението

Задачата на тантра е да превърне всички удоволст­вия във върховното изживяване на дълбока, всепроникваща осъзнатост. Вместо да призовава към разделяне със светските удоволствия, както правят много други тради­ции, тантра изтъква, че за човешките същества е много по-полезно да се наслаждават и да насочват силата на сво­ята наслада в пътя на осъществяването и просветлението. Това е най-умелият начин да използваме ценните човешки възможности.

Чрез методите за пълна трансформация тантра по­казва, че като човешки същества ние можем да изпитваме безгранично, блажено щастие, и в същото време да остава­ме свободни от заблудите, които обикновено замърсяват стремежа ни към удоволствие. Противно на това, което смятат някои хора, няма нищо грешно в удоволствията и развлеченията. Грешен е обърканият начин, по който се вкопчваме в тези удоволствия, като ги превръщаме от из­точник на щастие в източник на болка и неудовлетворе­ност. Това вкопчване и привързване са проблемът, а не са­мите удоволствия. Следователно, ако успеем да се освобо­дим от това привично вкопчване, бихме могли да се нас­лаждаваме колкото искаме, без никое от усложненията, ко­ито обикновено придружават нашето обикновено търсене на удоволствие.

С правилно разбиране за трансформацията всичко, което правим 24 часа в денонощието, може да ни прибли­жава към целта -цялостност и себеосъществяване. Всички наши действия – ходене, ядене дори уриниране! – могат да станат част от нашия духовен път. Дори сънят ни, прекар­ван обикновено в мрака на несъзнателност или в хаоса на сънища, може да се превърне в ясно, светло изживяване на изкусна проницателна мъдрост.

Може би всичко това звучи невероятно. Другите по-плавни духовни подходи, включително и сутра, изтъкват, че желанието, ревността и другите заблуди от всекиднев­ния ни живот са винаги нечисти и трябва да се разглеждат като отрова. Непрекъснато ни напомнят за техния опасен ефект и ни учат да избягваме влиянието им, доколкото е възможно. Но както вече беше подчертано, тантра има различен подход. Тя също поддържа, че такива заблуди, като привързването от желание, са източник на неудовлет­вореност и страдание и трябва да бъдат преодолявани. Но тантра учи също на умения как да се използва силата на тези заблуди, за да се ускори духовното ни развитие. Също както умеещият може да вземе отровни растения и да ги превърне в могъщо лекарство, така и умелият, добре обу­чен последовател на тантра може да превърне силата на желанието, дори на гнева, в преимущество. Това несъмне­но е възможно.