Проблеми на себепроявата (част II)

Поставянето по този начин на тялото пред съзнанието не е единствената грешка, която правим. Другото, което не разбираме, е, че нашето грубо физическо тяло не е единст­веното тяло, което притежаваме. За това ще говорим в друга статия, но казано накратко, в границите на обичайната ни физическа форма съществува по-фино съз­наващо тяло, наречено така заради тясната му връзка със дълбоките нива на съзнанието. От тези по-фини нива изви­ра могъщата енергия на блажената мъдрост, енергия, спо­собна да преобразува напълно живота ни. Тантристките божества символизират пълното развитие на енергията на блажената мъдрост и ето защо можем да кажем, че такова божество без значение какво е на цвят или колко лица има представлява същината на това, което сме и което можем да станем. Следователно йога на божествата няма нищо общо с фантазии за невъзможното. Тя е но-скоро практически метод за достигане на най-висшите ни спо­собности чрез системно трениране и задълбочено преобра­зуване на човешкото съзнание.

Въпреки че йога на божествата може да изглежда чужда и непрактична в началото, ние може да добием представа за нейната ефективност като си спомним за по­добни техники доказали своята стойност дори на скептич­ния Запад. Например, има много документирани случаи на хора, излекували се сами от рак и други сериозни болести, единствено чрез процес на създаващата визуализация. Вместо да се придържат към становището: „Тялото ми има рак и аз умирам“, тези хора виждат себе си здрави и силни. Образът на болния се изхвърля от съзнанието и се замества с образ, излъчващ и жизнен. В много случаи този подход е доказал своята ефективност дори и след като лекарите са изоставили всяка надежда.

Здравето на тялото и съзнанието е преди всичко въп­рос на представата ни за себе си. Онези хора, които мислят зле за себе си, по каквито и да било причини, стават, а в последствие остават, нещастни, докато онези, които позна­ват и черпят от вътрешните си сили, могат да преодолеят и най-трудните ситуации. Йога на божествата е един от най-задълбочените начини за подобряване представата ни за себе си и затова тантра е толкова бърз и мощен метод за достигане осъществяването на огромния ни потенциал.

Най-голямата ни пречка по пътя на успешното ни превръщане в такова божество е упоритата вяра в обичай­ната форма. Докато поддържаме обичайната представа за себе си, е изключено да се видим като просветлени същес­тва. Не можем да се видим истински като притежаващи божествено, прозрачно тяло от светлина, ако продължава­ме така силно да се отъждествяваме с грубата си физическа форма. И никога няма да съумеем да се докоснем до чиста­та природа на съществото си, ако продължаваме да мис­лим, че единствено заблудите и грубите идеи, които мина­ват през ума ни, представляват неговата основна същност. Следователно, ако истински желаем да постигнем удовлет­ворението на пълното самоосъществяване, трябва да наме­рим начин да се освободим от властта на обичайните фор­ми и идеи. Трябва със сърцето си да почувстваме колко ги­белно е да продължаваме да се отнасяме към тялото и съз­нанието си т.е. към представата за себе си по грубия и ограничаващ начин, който следваме сега. Нужно е да разберем, че наивното приемане на обичайните проявления ни прави само още по-объркани, несигурни и недоволни.

Всяка проявена склонност към нерешителност и страх е симптом за раздвоения ни ум, което поражда сякаш безкрайна поредица от противоречиви мисли. „На­дявам се, че изглеждам добре, но се страхувам, че изглеж­дам зле.“ Това показва също колко предубедени са обикно­вено оценките ни за нас самите. В края на краищата външ­ния вид не е истинско мерило за качествата на един мъж или жена. Въпреки това дребни физически несъвършенст­ва, истински или въображаеми, са в състояние да ни при­чинят големи тревоги. Има хора, които дори се чувстват толкова грозни, толкова безполезни и толкова достойни за ненавист, че гладуват до смърт. Това е пресилен пример, но повечето от нас действително се принизяват и се правят нещастни по една или друга причина.