Следването на пътя днес

Тантра е особено подходяща за западния начин на мислене. Тъй като е най-краткият от всички пътища, тя силно би привлякла любовта на Запада към бързи резулта­ти. Още повече, пътят на тантра е път на превръщането, а принципът на превръщане на енергията – поне на материалистично равнище – се разбира добре на Запад. Накрая, до­като в този век голямата експлозия на желанията се счита за сериозна пречка за повечето духовни пътища, за практи­ката на тантра тя е всъщност полезна. Желанието е гори­вото, тласкащо ни към най-високата цел. Може би само път като тантра, който набляга на прякото изживяване вместо на сляпото приемане, може да ни измъкне от себеразрушителните модели и да ни даде възможността да се реализираме напълно.

Но ако искаме да извлечем истинска полза от този път, трябва да сме наясно с някои важни моменти. Най-напред, нашата мотивация за практикуване на тантра трябва да бъде толкова чиста, колкото е възможно. По тази тема ще има отделна статия. Засега е достатъчно да кажем, че изобщо няма начин да пожънем неизмеримите облаги на тантра, ако мотивацията ни е съсредоточена единствено върху собственото ни благопо­лучие. Единственият тип личност, за който тантра има смисъл, е човек, загрижен най-вече за благоденствието на другите, и който вижда тантристкия път като най-бързото и най-мощно средство за осъществяването на тази алтруистична цел.

Второ, ние трябва да имаме търпението и самодис­циплината да практикуваме в правилен ред. Да мислим както много хора правят: „Тъй като тантра е най-висшия път, не е необходимо да си губя времето с предварителните практики“, и да скочим в най-напредналите учения е глупа­во и арогантно, а също така и много опасно. Всеки, който има такова нетърпеливо и нереалистично отношение, е аб­солютно непригоден да получи въведение в тантра.

Накрая, много важно е ясно да разграничаваме същ­ността на тантра от културните форми, под които се про­явява. Това, което искам да кажа е, че няма полза човек от Запада да се преструва, че вижда или постъпва като тибетец или който и да било ориенталец. Научаването на мо­литви на чужд език например, не е начин за изявяване на най-висшите човешки възможности. Никакво съвършенст­во не може да се постигне като се замести един набор от културни условности с друг. Хората, чиято практика остава на това повърхностно ниво, свършват единствено с обърк­ване, без да знаят кои са или какво трябва да правят. Раз­бира се, през времето на прехода, когато тантристките уче­ния се придвижват от Изток на Запад, много може да се придобие от изучаването на тибетски език и други подоб­ни. Но моето становище е винаги да помним, че тантра е много повече от език или обичай. Това, на което тантра може да ни научи, е начин да се освободим от всички ус­ловности, които ограничават разбирането ни затова, което сме и което можем да станем. Ако подходим към тези мо­гъщи учения с ясен интелект и силна решимост да извле­чем тяхната същина, то ние със сигурност можем да постигнем в живота си целостта и вътрешната удовлетворе­ност, която всички търсим.