Религията и отричането на удоволствието

Често изглежда, че съществува голямо проти­воречие между изпитването на удоволствие и следването на духовен или религиозен път. За много хора всъщност религията не означава нищо друго, освен отричане или от­хвърляне на приятните страни на живота. Това може да се види под формата на „не“ на желанието, „не“ на спонтан­ността, „не“ на свободата на изразяване. Нищо чудно тога­ва, че организираната религия има такова лошо име. Вмес­то да бъде начин за преодоляване на ограниченията ни, са­мата религия се проявява като една от най-тежките форми на подтискане. Просто още една форма на суеверие, която трябва да победим, ако наистина искаме да се освободим. За нещастие, начинът, по който се използва религията в много общества като средство за политически натиск и контрол, оправдава такава сурова присъда.

Това мнение за религията като за нещо, което подтис­ка или възпира първичната човешка природа, се поддържа не само от нейните критици, но и от много вярващи. Мно­го хора чувстват, че верният път за следване на духовна дисциплина е отричането на тяхната човешка природа. Те са толкова подозрителни към удоволствието, че смятат нещастието за истински ценно: „Аз съм религиозен човек и не бива да се наслаждавам.“ Въпреки, че тяхната цел е постигането на вечен мир и щастие, те се лишават от всекид­невните житейски удоволствия. Те разглеждат тези удо­волствия като пречки, препятствия за духовното им разви­тие, и ако случайно изпитат мъничко удоволствие, се чувс­тват неудобно. Дори не могат да изядат парче шоколад, без да си помислят, че са грешни и алчни! Вместо да приемат и се насладят на изживяването такова, каквото е, те се опли­тат във възел от вина и упрек: „Когато толкова много хора по света гладуват и са нещастни, как смея аз да си позволя­вам това!“

Но такова отношение е напълно погрешно. Няма сми­съл да се чувстваме виновни заради удоволствието. Това е точно толкова погрешно колкото и отдаването на момент­ни удоволствия с очакването да ни донесат пълна удовлет­вореност. Всъщност това е просто друга форма на отдава­не, друг начин да се затворим в ограничената представа за това, което сме, и това, което можем да станем. Такава ви­на е изкривена духовност, съвсем различна от истинското духовно отношение. Ако ние бяхме истински доволни от нашето положение – еднакво щастливи и умиротворени при среща с добри и лоши обстоятелства, практикуването на себеотричането би имало някаква истинска стойност. То би могло успешно да се използва за засилване на чувството ни за неподатливост или да ни помага да разбираме кое е истински важно в живота. Но ние рядко се лишаваме от неща заради верните причини. Ние се задълбочаваме в мъ­ката, защото си мислим, че да си нещастен само по себе си си заслужава. Но не си заслужава. Ако тънем в мъка, един­ствената последица е, че изпитваме повече мъка. От друга страна, ако знаем как да изпитаме щастие без чувство на привързаност или вина, ние можем да развиваме това из­живяване все повече и повече и накрая да постигнем неве­роятното щастие на пълните си човешки възможности.

Ако страхливият, ограничаващ подход, който крити­кувах, е погрешен, то кой е верният подход за онзи, който истински се интересува от разгръщането на своите най-добри способности? Казано просто, съзнанието трябва да се поддържа толкова щастливо и ведро, колкото е възмож­но. Вместо по навик да се оставяме на обсебването, неу­довлетвореността, объркването, мъката и вината, ние тряб­ва да усъвършенстваме съзнанието си, като развиваме все повече разбирането си, като добиваме все по-умел контрол върху умствените и физически енергии, все по-висши фор­ми на щастие и блаженство, все по-добър живот. Такъв подход крие повече смисъл от опитите да се отхвърлят всекидневните ни изживявания. Това е логиката на тант­ра.