Според сутраяна пътят към осъществяването е пос­тепенен процес на прочистване на съзнанието от недоста­тъци и ограничения и заместването им с такива благотвор­ни качества като любов и мъдрост. Този път съдържа съз­даването на определени причини за бъдещото достигане на пълно пробуждане – етично поведение, развитие на въз­можностите за концентрация, трениране на медитативното прозрение и други. Заради акцента върху създаването на причини с цел бъдещи резултати, постепенният подход на сутра се нарича понякога причинната колесница за пости­гане на просветление.

В сравнение с постепенният подход на сутра, тантраяна е много по-кратък път към просветлението. Въпреки че тантристките практикуващи подобно на последователите на сутрите не отричат създаването на същите причини, те приемат бъдещия резултат на пълна духовна еволюция за отправна точка на своя път. С други думи, тантристките йоги или йогини – както се наричат на санскрит тези изк­лючително умели практикуващи, се учат да мислят, гово­рят и действат сега, като че ли той или тя е вече напълно просветен Буда. Тъй като този мощен подход довежда бъ­дещия резултат на пълно пробуждане в настоящия момент на духовна практика, тантра се нарича понякога резултантната колесница за постигане на просветление.

Според тантра съвършенството не е нещо, което ни очаква някъде в бъдещето. „Ако практикувам упорито сега, може би ще стана съвършен буда“ или „Ако се държа добре в този живот и постъпвам като вярващ, може би един ден ще отида в рая“. Според тантра раят е сега Ние трябва да бъдем богове и богини точно сега. Но в настоящето сме обременени от ограничени схващания: „Мъжете са такива, жените са такива, аз съм си такъв и нищо не мога да нап­равя“ и така нататък. Ето защо ние сме в конфликт със себе си и с другите. Този конфликт ще се разреши, когато усво­им тантристкия възглед и разберем, че всеки мъж е съвър­шен мъж и всяка жена е съвършена жена. Още повече, все­ки мъж и жена притежават и мъжка, и женска енергия. Всъщност, всеки един от нас обединява цялата вселенска енергия. Това, от което се нуждаем, за да добием цялост­ност, е вътре в нас точно в този момент. Просто трябва да можем да го разпознаем. Това е тантристкият подход.