Каква е разликата между традиционната йога и тантра? Те едно и също нещо ли са?

Тантра и йога са принципно различни. Те достигат до една и съща цел. Но пътищата им не само са различни, но са и противопо­ложни. Това трябва много ясно да бъде разбрано.
Йога също е методика; йога също е техника. Йога не е фило­софия. Точно както и тантра, йога се основава на действието, мето­да, техниката. Действието е основен момент и за йога, но процесът е различен. В йога човек трябва да се бори – тя е пътя на воина. На пътя на тантра човек изобщо не трябва да се бори. По-скоро обрат­ното, човек трябва да се отдаде – но С ОСЪЗНАВАНЕ.

Йога е осъзнато подтискане; тантра е осъзнато отдаване. Тан­тра утвърждава, че какъвто и да си, Абсолютът не ти противостои. Това е развитие; Можеш да се развиваш, за да постигнеш Абсолюта. Няма противопоставяне между теб и Реалността. Ти си част от нея. Затова не се изисква борба, никакъв конфликт, никакво противопос­тавяне на природата. Ти трябва да използваш природата; трябва да използваш това, което си, за да отидеш отвъд нещата.

В йога трябва да се бориш със себе си, за да преодолееш не­щата. В йога светът и Мокша (Освобождението) – ти такъв, какъвто си, и ти такъв, какъвто може да бъдеш – са две противоположни не­ща. Подтисни, сломи, разруши това, което си, така че да достигнеш онова, което можеш да бъдеш. При йога да отидеш отвъд е равнозначно на смърт. Трябва да умреш, за да се роди истинското ти съ­щество.

В очите на тантра йога представлява истинско самоубийство. Трябва да убиеш своето сегашно същество – своето тяло, своите ин­стинкти, своите желания, всичко. Тантра ти казва да се приемеш ка­къвто си. Това е едно дълбоко приемане. Не създавай пропаст меж­ду теб и реалността, между света и нирвана. Не създавай никаква пропаст. За тантра няма пропаст; не е необходима никаква смърт. Твоето прераждане не се нуждае от смърт: по-скоро от една трансцеденталност. За тази трансцеденталност използвай себе си.

Например съществува сексът, основната енергия – основната енергия, с чиято помощ си роден. Основните клетки в твоето тяло и в твоето същество са сексуалните, затова човешкият ум постоянно се занимава със секса. В йога ти трябва да се бориш с тази енергия. Чрез борбата създаваш един друг център в себе си. Колкото повече се бориш, толкова повече се установяваш в другия център. Тогава сексът престава да бъде твой център. Борбата със секса – разбира се осъзнато – ще създаде в теб нов център на съществуване, ново уда­рение, нова кристализация. Тогава сексът ще престане да бъде твоя­та енергия. Ще създаваш енергията си, борейки се със секса. Ще се появи една друга енергия и един друг център на съществуване.

Тантра счита, че трябва да използваш енергията на секса. Не се бори с нея: трансформирай я. Не мисли за нея с враждебност: от­насяй се приятелски. Това е твоя енергия. Тя не е лоша, не е вредна. Всяка енергия е нещо естествено. Тя може да се употреби за теб, може да се употреби против теб. Можеш да я блокираш, да я прег­радиш или да ѝ дадеш път. Тя може да бъде използвана! Правилно използвана, тя се превръща в приятел: погрешно използвана, се превръща в твой враг. Всъщност обаче, енергията е нещо естествено. Така, както обикновеният човек използва своя секс, той го прев­ръща в свой враг. Сексът го разрушава; той се изтощава от него.

Йога е приела противоположния възглед – противоположен на обикновеното мислене. Обикновеният ум се руши от собствените си желания, затова йога изисква да се прекрати желаенето; бъди без желания. Пребори се с желанието и създай в себе си център, който се основава на липсата на желания.

Тантра иска да имаш ясна представа за желанието; не започ­вай да се бориш. Отдай се на желанието с пълно съзнание, и когато му се отдадеш с пълно съзнание, ти ще го преодолееш. Ти си в него и все пак не си в него. Преминаваш през него, но оставаш вън от него.

Йога е много привлекателна, защото тя е противоположността на обикновеното съзнание. Затова обикновеното съзнание може да разбере езика на йога. Ти знаеш как сексът те разрушава – как те е разрушил, как продължаваш да се въртиш около него подобно на роб, на марионетка. Ти знаеш това от собствен опит. Затова, когато йога ти каже да се бориш с него, ти веднага разбираш за какво става дума. Поради това е привлекателността, голямата привлекателност на йога.

Тантра не може така лесно да стане привлекателна. Изглежда трудно: как да се отдадеш на желанието, без да бъдеш завладян от него? Как да осъществиш сексуалния акт съзнателно, с пълно съзна­ние? Обикновеният ум започва да се плаши. Това изглежда опасно. Не че то всъщност е опасно: това, което ти знаеш за секса, поражда тази опасност за теб. Ти познаваш себе си, знаеш как можеш да из­лъжеш себе си. Много добре знаеш колко лукав е твоят ум. Можеш да се отдадеш на желанието си, на секса, на всичко и можеш да из­лъжеш себе си, че го правиш с пълно съзнание. Затова усещаш опасността.

Опасността не е в тантра: тя е в теб. И причината за привлека­телността на йога си ти, твоят традиционен ум, твоят подтискащ секса, изтощен от секса, завладян от секса ум. Понеже обикновеният ум не притежава здравословно отношение към секса, йога е привлекателна. При едно по-добро човечество, при един здравословен секс – нормален, естествен – положението щеше да бъде друго. Ние не сме нормални и естествени. Ние сме напълно ненормални, болни, всъщност душевно болни. Но понеже всички са като нас, никога не го забелязваме.